Leven met een stabiele financiële huishouding
       

Wat is beschermingsbewind?

Het komt regelmatig voor dat mensen niet (meer) in staat zijn om hun financiële huishouding op orde te krijgen en te houden. Hierdoor kunnen er ernstige problemen ontstaan. Het kan zijn dat u dit zelf inziet, maar het is ook mogelijk dat familie of vrienden dit signaleren. In deze situaties kan een bewindvoerder hulp bieden. 

Als het door omstandigheden niet (meer) mogelijk is om de financiën zelf te verzorgen, kan de kantonrechter een beschermingsbewindvoerder toewijzen die de financiën voor u gaat verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van lichamelijke of geestelijke beperkingen, als er sprake is van verkwisting of (problematische) schulden of als het u simpelweg niet zelf lukt om de financiën te beheren. Van Heugten Bewind kan benoemd worden als uw bewindvoerder. Bewindvoering kan zorgen voor rust en ruimte en financiële stabiliteit.

Bewindvoering kunt u zelf aanvragen bij de rechtbank. Als het nodig is kan ook uw partner, een familielid tot in de vierde graad of de instelling waar u verblijft of die u begeleidt het bewind aanvragen bij de rechtbank. Voldoet u  aan de voorwaarden dan spreekt de rechter de onderbewindstelling uit en wordt er een bewindvoerder aangesteld. De rechter beslist wat er precies onder het bewind valt. 

In principe worden al uw geld en goederen onder bewind gesteld. Denk bijvoorbeeld aan: loon, uitkering, pensioen, vorderingen, schulden, banksaldo, onroerende zaken, meubilair en sieraden.  Afhankelijk van de situatie kan de kantonrechter ook besluiten om een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen. De bewindvoerder beslist vanaf dat moment over de financiën en de goederen en zorgt bijvoorbeeld dat alle vaste lasten worden betaald. De rechter spreekt het bewind in principe uit voor onbepaalde tijd. Als het lukt om de financiële zaken weer zelfstandig te regelen, kan de rechter het bewind ook weer opheffen. Indien van toepassing kunnen we dit gezamenlijk aantonen bij de rechter. Als u niet langer onder bewind wilt staan, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Daarnaast dient de bewindvoerder elke 5 jaar opnieuw aan de rechter aan te geven of het bewind nog van toepassing is of kan worden opgeheven.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

  • Wordt door de kantonrechter aangewezen om uw financiën te “beschermen”;
  • Opent een beheer en leefgeldrekening voor u. Alle post zal ook direct naar de bewindvoerder gestuurd worden;
  • Brengt de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden in kaart (boedelbeschrijving), stelt het budgetplan op en bepaalt de hoogte van het leefgeld;
  • Betaalt de rekeningen en vaste lasten op tijd;
  • Vraagt uitkeringen en voorzieningen aan zoals bijzondere bijstand, huurtoeslag en zorgtoeslag;
  • Vraagt kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan;
  • Verstrekt periodiek een financieel overzicht;
  • Verzorgt de belastingaangifte over box 1 van het afgelopen jaar;
  • Sluit noodzakelijke verzekeringen af (een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht);
  • Legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de kantonrechter over de financiële situatie van u, middels de rekening & verantwoording.

Bekijk het filmpje hieronder voor een heldere uitleg over het hoe en waarom er bewind wordt gevoerd.

 

 


 


 


 

Of bekijk hier de brochure curatele, bewind en mentorschap van het ministerie van veiligheid en justitie:


 


 

E-mailen
Bellen